• Winnaar Jan 2021
 • Winnaar Feb 2021
 • Winnaar Mrt 2021
 • Winnaar Apr 2021
 • Winnaar Mei 2021
 • Winnaar Jun 2021
 • Winnaar Jul 2021
 • Winnaar Aug 2021
 • Winnaar Sep 2021
 • Winnaar Okt 2021
 • Winnaar Nov 2021
 • Winnaar Dec 2021

U bevindt zich in ...

Statuten

HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN


Artikel 1 Naam en zetel

1. De vereniging draagt de naam: Foto Club Helmond / Wa kiekte Gai

2. Zij is gevestigd in de gemeente Helmond


Artikel 2 Duur

De vereniging is opgericht op 20 oktober 2010 en aangegaan voor onbepaalde tijd.


Artikel 3 Boekjaar

Het boekjaar van de vereniging valt samen met het kalenderjaar


Artikel 4 Doel

1. De vereniging heeft tot doel:

a. Het bevorderen van de digitale fotografie door vrije fotografen.

b. De technische en esthetische vorming van vrije fotografen.

2. Zij tracht dit doel te bereiken onder meer door:

a. Het organiseren van activiteiten zoals workshops;

b  het delen en bevorderen van onderlinge kennis;

c. Het aanknopen en onderhouden van betrekkingen met andere groeperingen op fotografisch gebied.


Artikel 5 Geldmiddelen

1. De geldmiddelen bestaan uit contributies, donaties, subsidies en bijdragen voor verrichte diensten en andere baten.

2. De algemene ledenvergadering bepaalt de door leden en donateurs te betalen contributie casu quo minimum donatie.

3. De contributie casu quo de minimum donatie wordt ter jaarvergadering door de algemene ledenvergadering vastgesteld.

Artikel 6 Reglementen

Ter uitvoering van deze statuten en ter regeling van alle zaken betreffende huishoudelijke aangelegenheden van de vereniging kan de algemene ledenvergadering één of meer reglementen vaststellen. Deze reglementen mogen geen bepalingen inhouden welke met de statuten in strijd zijn of waarvan de regeling bij wet aan de statuten is voorbehouden.

Artikel 7 Onvoorziene gevallen

In alle aangelegenheden van de vereniging waarin deze statuten en of reglementen niet voorzien beslist het bestuur.

 

HOOFDSTUK 2 : LEDEN, ERELEDEN EN DONATEURS

Artikel 8 Leden & Ereleden
1. Degene die lid wenst te worden, deelt dit mede aan het bestuur van de vereniging. Het bestuur beslist over de toelating en geeft van zijn besluit schriftelijk of per gewone e-mail bericht aan de betrokkene.

2. Een besluit tot niet-toelating is met reden omkleed. Tegen een besluit tot niet-toelating kan de betrokkene binnen acht weken uitsluitend schriftelijk beroep instellen bij het bestuur. Dit beslist in zijn eerstvolgende vergadering.
3. Waar in deze statuten wordt gesproken van leden, worden daaronder voor zover van toepassing tevens ereleden begrepen.

Artikel 9 Donateurs

Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die, geen lid zijnde, de vereniging financieel met een bijdrage steunen.

Artikel 10 Rechten en plichten van leden en donateurs

1. De leden hebben gelijkwaardige aanspraak op de voordelen en op deelneming in de algemene activiteiten van de vereniging.

2.De leden en donateurs zijn verplicht.

a. De statuten, reglementen en besluiten van de vereniging na te leven, en daarnaar te handelen;

b. De financiële verplichtingen jegens de vereniging tijdig en nauwgezet na te komen;

c. Aan de doelstellingen en activiteiten van de vereniging zoveel in hun vermogen ligt steun te verlenen;

d. In het algemeen na te laten wat de vereniging  schade berokkent of kan berokkenen.
e. Elk (bestuurs)lid is persoonlijk aansprakelijk voor de onder zijn of haar berusting zijnde bescheiden en bezittingen van de vereniging.

 

Artikel 11 Wijziging van verplichtingen

1. De verplichtingen van leden en donateurs kunnen bij besluit van de algemene ledenvergadering worden gewijzigd.

2. Ingeval verplichtingen, niet zijnde verplichtingen van geldelijke aard, worden verzwaard kan een lid door opzegging van het lidmaatschap de toepasselijkheid van het besluit te zijnen opzichte uitsluiten. Zodanige opzegging dient te geschieden binnen een maand nadat het besluit aan het lid is bekend geworden en medegedeeld.

Artikel 12 Einde Lidmaatschap

1. Het lidmaatschap eindigt:

a. Door opzegging door het lid;

b. Door opzegging namens de vereniging;

c. Door overlijden van het lid;

d. Door ontzetting.

2. Opzegging door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.

Het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

3. Opzegging namens de vereniging kan geschieden:

a. indien het lid, ondanks schriftelijke aanmaning, daaronder die per e-mail met bericht van ontvangst begrepen,  in gebreke is gebleven aan zijn verplichtingen jegens de vereniging te voldoen;

b. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd dat hij het lidmaatschap laat voortduren. De opzegging geschiedt schriftelijk (daaronder begrepen per e-mail met bericht van ontvangst) door het bestuur en is met reden omkleed.

4. Ontzetting van het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken waneer een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de algemene vergadering, of wanneer het bestuur de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De betrokkenen wordt ten spoedigste schriftelijk(daaronder begrepen per e-mail met bericht van ontvangst) het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld.


HOOFDSTUK 3  : ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 13 Gewone algemene vergadering

1. Eenmaal per jaar, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een gewone algemene vergadering van leden gehouden: de jaarvergadering.

2. De agenda voor deze vergadering vermeldt ten minste de volgende punten:

a. Jaarverslag van het bestuur;

b. Rekening en verantwoording van het bestuur over het afgelopen jaar;

c. Verslag van de kascommissie;

d. Ontwerp begroting voor het komende boekjaar;

e. Voorziening in eventuele vacatures in het bestuur.

Artikel 14 Buitengewone algemene ledenvergadering

1. Een buitengewone algemene vergadering wordt gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt of wanneer het daartoe volgens de wet of deze statuten verplicht is.

2. Het bestuur belegt binnen vier weken een buitengewone vergadering nadat het een daartoe strekkend schriftelijk (of per e-mail gedaan met bericht van ontvangst) verzoek, bevattend de te behandelen agenda, heeft ontvangen van een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen van alle leden.

3. Indien het bestuur aan een verzoek als in het vorige lid bedoeld binnen veertien dagen geen gevolg geeft kunnen de verzoekers zelf de vergadering bijeen roepen op overeenkomstige wijze als in artikel 15 is voorzien.

Artikel 15 Bijeen roepen van de algemene vergadering

1. Het bestuur bepaalt de plaats, de datum, het uur van de algemene vergadering.

2. De oproeping tot deelname aan de algemene vergadering wordt met de agenda en bijbehorende stukken, tenminste een week voor de dag der vergadering aan alle leden toegezonden.


Artikel 16 Voorstellen van de leden

Voorstellen ter behandeling in de algemene vergadering kunnen ook worden ingediend door één of meerdere leden, mits schriftelijk (of per gewone e-mail met bericht van ontvangst) bij het bestuur en uiterlijk twee weken voor de dag der vergadering.


Artikel 17 Samenstelling algemene vergadering

1. De algemene vergadering bestaat uit alle leden gezamenlijk.

2. Elk lid kan een ander lid als zijn vertegenwoordiger aanwijzen. Een bestuurslid van de vereniging kan niet als vertegenwoordiger worden aangewezen.

3. Een vertegenwoordiger kan nimmer meer dan twee leden vertegenwoordigen.

4. De aanwijzing als vertegenwoordiger geschiedt uitsluitend door middel van een schriftelijke machtiging, welke is voorzien van naam datum en handtekening van de volmachtgever. Deze moet tijdig voor aanvang van de algemene vergadering bij het bestuur van de vereniging worden ingeleverd.

5. Van de algemene vergadering maken eveneens deel uit de leden van het bestuur.

Artikel 18 Stemmen

1. Stemgerechtigd ter algemene vergadering zijn de leden of hun vertegenwoordigers.

2. Elk lid heeft één stem. Een vertegenwoordiger brengt een aantal stemmen uit afhankelijk van het aantal leden dat hij vertegenwoordigt, doch niet meer dan drie stemmen in totaal.

3. Blanco stemmen en stemonthoudingen tellen niet mee als geldig uitgebrachte stem.


Artikel 19 Besluitvorming

1. De algemene vergadering besluit bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, voor zover de wet of deze statuten niet anders bepalen.

2. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk.

3. Ingeval van staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Ingeval van staking van stemmen over personen wordt een tweede vrije stemming gehouden.

Wordt daarna nog geen volstrekte meerderheid behaald dan wordt herstemd tussen de twee personen die de meeste stemmen behaalden. Ingeval van staking bij deze laatstbedoelde stemming beslist het lot.

4. Indien tot het nemen van een besluit over zaken of over personen geen der stemgerechtigden stemming verlangt, dan wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.

5. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat een besluit is genomen, is beslissend.

Dit geldt ook voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.

6. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering, of -indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde- een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 20  Leiding vergadering

1. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door zijn plaatsvervanger. Is er geen plaatsvervanger aangewezen of aanwezig, dan leidt het qua anciënniteit oudste bestuurslid de vergadering.

2. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

Artikel 21  Onderscheidingen/Ereleden

Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering aan personen die zich jegens de vereniging in bijzondere mate verdienstelijk hebben gemaakt de titel toekennen van erelid. Ereleden zijn vrijgesteld van betaling van contributie.

 

HOOFDSTUK 4  : BESTUUR, COMMISSIES

Artikel 22  Samenstelling bestuur

1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie doch niet meer dan negen leden, waaronder begrepen een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, te benoemen uit de leden door de algemene vergadering.

2. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden in functie benoemd.

3. Het bestuur wijst zelf een tweede voorzitter, een tweede secretaris, en een tweede penningmeester aan. Het deelt de regeling aan de leden mede.

4. De functies van secretaris en penningmeester kunnen verenigd worden

5. Een bestuurslid kan, zo nodig, tijdelijk meer dan één functie in het bestuur waarnemen.

6. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd

7. Indien het bestuur in zijn geheel tussentijds aftreedt, blijft dit bestuur de lopende zaken behartigen, totdat op de eerstvolgende algemene vergadering een nieuw bestuur is gekozen.

Artikel 23  Einde lidmaatschap bestuur/rooster van aftreden

1. De bestuursleden worden gekozen voor de tijd van drie jaar.

2.  Alleen bij wijze van uitzondering zal een bestuurslid langer dan negen jaar zitting hebben in het bestuur, delen van jaren als bedoeld in lid 5 daar niet onder begrepen.

3. Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen.

4. Men houdt op lid van het bestuur te zijn door:
a. Schriftelijk dan wel per e-mail met bericht van ontvangst bij het bestuur te bedanken voor het bestuurslidmaatschap;
b. Beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging;
c  Aftreden volgens het rooster van aftreden:  

5. Ieder jaar treedt één derde deel of een zo nabij mogelijk komend deel der bestuursleden af rekening houdende met :
a. Een door het bestuur op te maken rooster
b. Met dien verstande dat in enig jaar ten hoogste twee leden van het dagelijks bestuur aftreden
c. Afgetreden bestuursleden terstond herkiesbaar zijn.
d. Bij tussentijdse verkiezingen neemt de gekozene de plaats in van het afgetreden lid.

Artikel 24  Taak bestuur
Het bestuur is belast met de algemene leiding van de vereniging.

 

Artikel 25  Vertegenwoordiging

1. Het bestuur is bevoegd de vereniging te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

2. Gelijke bevoegdheid komt toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders, onder wie in elk geval de voorzitter, de secretaris of de penningmeester.

Artikel 26  Commissies

1. De algemene vergadering wijst jaarlijks een kascommissie aan die de rekening en de verantwoording van het bestuur onderzoekt en van zijn bevindingen verslag uitbrengt aan de algemene vergadering.

2. Het bestuur kan zich organisatorisch ter zijde doen staan door andere commissies. Bij de instelling regelt het de taak en werkwijze van de commissie. Het bestuur benoemt en ontslaat de leden.

HOOFDSTUK 5 : WIJZIGING, ONTBINDING

Artikel 27  Wijziging van de statuten

1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat daar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2. De oproeping tot zodanige vergadering wordt tenminste een week voor de vergadering aan alle leden toe gezonden, tezamen met de tekst van de voorgestelde wijziging.

3. Tot wijziging van de statuten kan slecht besloten worden met een meerderheid van tenminste twee derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen en tenminste de helft van het aantal leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

4. Indien niet het vereiste aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt na veertien dagen een tweede vergadering bijeengeroepen met inachtneming van het in lid 1 en lid 2 bepaalde. Tijdens deze vergadering kan ongeacht het aantal leden of vertegenwoordigde leden een besluit worden genomen tot wijziging van de statuten.

Artikel 28  Wijziging reglementen

Reglementen door de algemene vergadering vastgesteld kunnen slechts worden gewijzigd in een algemene vergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van zodanig het reglement zal worden voorgesteld.

Artikel 29  Ontbinding

1. Op een besluit tot ontbinding van de vereniging, op voorstel van het bestuur dan wel van tenminste een derde van het aantal stemgerechtigde leden, is artikel 27 van de overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat een besluit tot ontbinding slechts genomen kan worden indien in de algemene vergadering tenminste twee derde van alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

2. Indien in een zodanige vergadering het vereiste aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt op overeenkomstige wijze een tweede algemene vergadering bijeen geroepen, tenminste twee weken en ten hoogste zes weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan over de ontbinding een besluit worden genomen met een meerderheid van twee derde der geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.Artikel 30  Vereffening

1. Bij het besluit tot ontbinding wijst de algemene vergadering de vereffenaars aan. Zij kan het bestuur met de vereffening belasten.

2. Bij een vereffening wordt een eventueel batig saldo door de algemene vergadering verdeeld over de leden ten tijde van ontbinding.

 

HOOFSTUK 6 : SLOTBEPALINGEN

Artikel 31 Inwerkingtreding

Deze statuten treden in werking met ingang van de eerste dag van de maand volgende op die waarin zij zijn vastgesteld. Reeds eerder vastgestelde statuten van de vereniging treden tezelfdertijd buitenwerking.

Artikel 32 Overgangsbepaling

Bij het inwerkingtreden van deze statuten reeds bestaande reglementen en besluiten van de vereniging blijven van kracht totdat zij krachtens deze statuten door andere zijn vervangen.

Artikel 33  schriftelijk/per e-mail

Waarin hier in het voorgaande word gesproken over uitsluitend schriftelijk, wordt communicatie per e-mail hieronder niet begrepen. Indien er enkel wordt gesproken over schriftelijk kan ook worden verstaan communiatie per  e-mail. Ingeval van communicatie per e-mail wordt hier bedoeld een gewone e-mail, behoudens indien erbij vermeld staat met bericht van ontvangst’’, in dat geval is het e-mailprogramma van de verzender doorslaggevend als de inhoud of het tijdstip van de ontvangst ter discussie staat.

 

 

 

Vastgesteld in de algemene vergadering gehouden te Helmond d.d 3 maart 2015